YaZorg

Privacyverklaring

Privacyverklaring

YaZorg B.V. respecteert de privacy van haar personeel en cliënten, in het bijzonder hun rechten met

betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige

transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot

deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo

goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een

nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘’De beheerder’’).

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door YaZorg B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– Naam

– Geslacht

– Adresgegevens

– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

– BSN

– Geboortedatum/leeftijd

– Geboorteplaats

– Gegevens betreffende uw gezondheid

– Resultaten van diagnostiek

Artikel 3 – doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Onze (personeels)administratie

– Het kunnen bieden van professionele zorg

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperkingen van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@yazorg.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet-of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Backoffice,

info@yazorg.nl, 085-0602320

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01-11-2022 tot nader order.